joi, 26 august 2010

SECRETELE ISTORIEI : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - DOCUMENTE DE ARHIVA - Partea a șasea


În exclusivitate pentru Secretele Istoriei şi Tribuna Basarabiei
Alexandru Moraru „ BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a șasea -


Documentul 16

ROMÂNIA                                                                                                  CIRCULARA
PERFECTURA JUDEŢULUI BĂLŢI
Serviciul Administrativ
Nr. 1336
16 august 1941

DOMNILOR PRETORI AI PLASILOR
DIN JUDEŢ ŞI DOMNULUI PRIMAR
al oraşului Bălţi

    Motivat de ordinul Administraţiei Basarabiei Nr. 182/941, avem onoare a vă ruga să binevoiţi a lua urgente măsuri pentru organizarea tineretului premilitar şi extraşcolar, din raza Dvs. de activitate, pe comune sau sectoare în oraşe, în felul următor:
    1. Până la organizarea definitivă a tineretului premilitar şi extraşcolar în formaţiuni de educaţie naţionale/patriotică şi cetăţenească, acest tineret (băieţi şi fete) va fi utilizat la diverse soiuri de muncă de interes obştesc.
    2. În acest scop veţi face un apel stăruitor pe lângă tineret pentru ca astăzi, când ostaşii Români îşi încordează puterile alături de Aliaţii noştri, ca să împingă hotarul de Răsărit până acolo unde ni se întinde Neamul, tineretul în măsura puterii lui să se ofere la munca de refacere a Basarabiei. Nu se va întrebuinţa rigoarea – ea nu convinge – sfatul de îndrumare şi bunăvoinţa celor hotărâţi a îndruma munca       de folos obştesc, căştigă sufletul şi dezvoltă mândria de sine a tineretului.
    3. Munca de folos obştesc are pentru tineret un îndoit scop:
    Primul de ordine educativ, să-l iniţieze în jertfa personală pentru obştie, să-l deprindă cu subordonarea intereselor individuale faţă de cele generale, să-l introducă în cultul muncii închinat neamului şi Patriei.
    Al doilea – scop utilitar să menţină şi dacă e posibil să sporească producţia Ţării – prin înlocuirea în muncă a braţelor ce lipsesc.
    4. Tineretul va fi întrebuinţat la munca de folos obştesc, potrivit puterii fizice şi sufleteşti a fiecăruia, potrivit sexului, a inclinaţiunilor şi deprinderilor ce are, fără a se pretinde eforturi care ar întrece puterea lui.
    Se va da atenţiunea condiţiunilor de sănătate şi igienă, a organizării muncii, ferirea de accidente, şi în special se va face o judicioasă întrebuinţare a tineretului pentru ca spiritul de dreptate să domnească.
    Se specifică deasemenea că abuzul (brutalităţile) sau utilizarea tineretului la munci în interes personal, va fi riguros sancţionată.
    5. Participarea la munca de folos obştesc – tinerii (băieţi şi fete) de la 12-21 ani – după putere şi aptitudine.

ORGANIZAREA MUNCII DE FOLOS OBŞTESC

    Prestarea muncii de folos obştesc se va face numai în zona comunei unde domiciliază tânărul.
    Formarea echipelor de muncă – găsirea muncii ce trebuieşte executată în comună – repartiţia tinerilor (băieţi şi fete) la muncă, controlul muncii şi disciplină, cad în sarcina comitetelor formate după cum urmează:
a)    În fiecare comună rurală sau urbană nereşedinţă, comitetul va fi format din:

 • Comandantul premilitar (dacă este) – preşedinte.
 • Primarul comunei – preşedinte în lipsa comandantului premilitar.
 • Directorul sau directorii de şcoală.
 • Preotul Paroh
 • Şeful postului de Jandarmi sau înlocuitorul său
 • Medicul sau agentul sanitar
 • Sediul comitetului este la primăria comunei respective.
 • În fiecare comună urbană – reşedinţă de judeţ, comitetul pentru munca de folos obştesc se alcătuieşte din:
 • Prefectul sau delegatul său ca preşedinte şi iniţiativă
 • Primarul oraşului
 • Directorii de şcoli secundare băieţi şi fete
 • Comandantul Legiunei de jandarmi sau înlocuitorul său
 • Subinspectorul premilitar
 • Inspectorul şcolar judeţean
 • Mediul Primar al judeţului sau delegatul său
 • Şeful Poliţiei oraşului.
Din partea perfecturii, pentru oraşul Bălţi delegăm pe D-l Pretor Dumitru Stegărescu, care ne va înlocui în toate atribuţiunile reclamate de această organizare.
c)    Atribuţiunile comitetelor.

 • Comitetul face lista tinerilor din comună
 • Întocmeşte lista de diverse soiuri de muncă ce se pot face în comună şi în zona comunei.
 • Organizează munca, supraveghează cu grijă şi înţelegere părintească activitatea tineretului.
d)    În oraşele reşedinţă lista tinerilor se întocmeşte de către directorii de şcoli, pentru tineretul şcolar şi extraşcolar şi de subinspectorii premilitari pentru tineretul premilitar.
Organizează munca ce urmează a se face, stabilindu-se echipe cu şefi şi pe categorii de muncă.
Recomandaţiuni.
Munca se va desfăşura cu cântece şi atmosferă de voieşie şi cu timp rezervat pentru odihnă.
Se vor face atenţi tinerii că munca oţeleşte pe om şi-l onorează, în timp ce lenea, nepriceperea, pasivitatea, îi scoboară demnitatea.

CÂTEVA EXEMPLE DE MUNCĂ CE AR ÎNDEPLINI TINERETUL

La sate.
Curăţirea şi repararea şoselelor în interiorul satelor şi împrejurimi. Astuparea gropilor. Nivelarea drumurilor. Curăţirea bălăriilor.
Curăţirea fântânilor – îngrijirea cimitirilor – curăţirea curţilor şi grajdurilor la infirmi, săraci şi văduve. La munca câmpului la părinţi, la vecini sau unde nevoia cere în sat.
La munca câmpului se poate executa: seceratul grâului, adunatul şi grămăditul fânului, culesul porumbului, căratul recoltei de pe câmp, îngrijirea vitelor, a păsărilor, păşunatul vitelor, etc.
La gospodărie: curăţirea casei, a curţii şi a întregii gospodării, la cusut, ţesut, prepararea hranei etc.
În interesul comunei: telefonişti la primărie, curieri, factori poştari, echipe pentru stingerea incendiilor.
La oraşe.
Servicii la gospodăria părintească.
Întrebuinţarea la cartarea corespondenţei la oficiile poştale. Distribuirea corespondenţei.
Legătura între instituţii, curieri.
Serviciul de biurou la cancelarii şcolare, administraţii financiare, etc.
Concluziuni.
Chemarea la munca de folos obştesc, mai ales în împrejurările de astăzi, să fie socotită de fiecare tânăr ca o distincţiune, că în măsura puterii lui îşi poate servi Ţara.
Munca de folos obştesc, fiind o şcoală a vieţii, a caracterului şi voinţei, omul capătă prin muncă deprinderea de a-şi rezolva singur problemele vieţii.
Mic sau mare, tânăr sau bătrân, toţi în slujba patriei şi a neamului.
Rog a se păşi la executare, astfel ca până în ziua de 22 August a.c. comitetele comunale să fie constituite, iar munca de folos obştesc să înceapă a funcţiona.
La data de 25 August ni se va raporta modul în care aţi executat dispoziţiunile prezentului ordin.

L.Ş.            PREFECTUL JUDEŢULUI BĂLŢI
                      COLONEL P. HANGIU
                              (semnătura)


* * *

Documentul 17
 

Copie
IALOMIŢA

Către,
Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat

Domnul General Antonescu a numit ca împuternicit al Guvernului şi al domniei Sale pentru teritoriul dintre Nistru şi Bug pe Domnul Profesor Universitar Gheorghe Alexianu.
Autorităţile militare de toate categoriile sunt rugate a da cel mai larg concurs pentru realizarea misiunei ce are de îndeplinit.
Reşedinţa Guvernatorului Provinciei s-a fixat la Tiraspol unde se instalează de la 20.VIII.1941.
Se transmite mai jos textul decretului de funcţionare.
General Ion Antonescu Comandantul de Căpetenie al Armatei,
decretăm:
Art. 1 – Teritoriul ocupat dintre Nistru şi Bug cu excepţia regiunei Odessa, mărginindu-se spre Nord cu o linie Nord-Moghileiev Nordjmerinka, însemnat pe harta anexată prezentului decret, intră sub administraţia Română.
Art. 2 – Numim împuternicit al nostru pentru această provincie cu dreptul de a lucra cu depline puteri pe Dl. Profesor Universitar Gheorghe Alexianu.
Art. 3 – Împuternicitul nostru va lua prin ordonanţe toate măsurile socotite necesare pentru funcţionarea administraţiei şi pentru continuarea activităţii în toate domeniile în conformitate cu instrucţiunile ce i-am dat.
Art. 4 – Împuternicitul nostru va fi ajutat în conducerea provinciei de următoarele direcţiuni:
a)    Direcţia Administraţiei şi a Comunicaţiilor
b)    Direcţia Agriculturei şi a Economiei
c)    Direcţia Învăţământului, Cultelor şi Propagandei
d)    Direcţia Sănătăţii
e)    Direcţia Financiară
Art. 5 – Funcţionarii numiţi în această provincie vor fi plătiţi:
a)    cu salariul îndoit în lei
b)    cu o alocaţie de întereţinere în R.M. până la maximum salariul îndoit în lei.
Art. 6 – RM. este singura monedă circulatoare în această provincie.
Art. 7 – Fixăm reşedinţa conducerii în TIRASPOL.
Art. 8 – Împuternicitul nostru va stă sub ordinile noastre directe şi ale Preşedenţiei Consiliului de Miniştri.
Dat astăzi 19 august la Cartierul nostru General.

ss/General Ion Antonescu    19.VIII.1941 Tighina
 conform cu originalul    Nr.1 din 19.VIII.1941
 ss/Gh. Alexianu
                                   Şeful Marelui Cartier General
                                      General ss/Al. Ioaniţiu
    Nr. 1116 din 20.VIII.1941
p. conformitate
 ss/Indescifrabil

* * *

Documentul 18

INSPECTORATUL REGIONAL DE POLIŢIE CHIŞINĂU

N. 1051
1941 August 26

Către,
Poliţia Soroca

Vă facem cunoscut că Domnul Preşedinte al Consiliului de Miniştri a hotărât ca nici un evreu să nu poarte vre-un semn distinctiv că este evreu, întrucât aceste semne pot da naştere la reacţiuni, cari nu sunt de dorit.
Luaţi măsuri urgente de întocmai executare.

INSPECTOR DE POLIŢIE
 Alfred Pacsimade
     (semnătura)
L.Ş.
Şeful Serv. de Informaţii
 şi Secretariat
    (semnătura)

* * *

Documentul 19


 ROMÂNIA
Primăria Com. Bădeni-Vechi
 Jud. Bălţi
 N. 215
 28 August anul 1941

ONOR
Preturei plasii Corneşti
La ord. D-STRE N. 1325/941

    Avem onoarea a vă raporta următoarea situaţie a localurilor de şcoli din această comună:
I.    În comună sunt două localuri de şcoli, - şcoala N.1 cu 3 săli de clasă şi şcoala N.2 cu 2 săli de clasă.
II.    Toate sunt în curs de reparaţie
III.    Şcoala N.1 a fost aproape distrusă de sovietici, însă cu locuitorii prin muncă de folos obştesc, în cursul acestei săptămâni s-au renovat toată din nou şi în curând va fi terminată şi pusă în stare bună.
IV.    Localurile sunt încăpătoare pentru toţi copii şi nu este nevoie de înfiinţarea altor localuri.

L.Ş. (semnătura)

* * *
Documentul 20
 

ROMÂNIA
Notarul Comunei Cetireni
 JUDEŢUL BĂLŢI
 n. 238
 luna August, ziua 28

Domnule Prim-Pretor,
La ord. N 775/941
    Avem onoare a vă raporta că nu avem nevoie de evrei pentru munci agricole şi lucrări publice pe raza acestei Comune.

L.Ş. Notar,
(semnătura)


Nota: Copiile de pe documentele originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro