duminică, 12 iunie 2011

ISTORIE: BASARABIA, ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL - Partea a 36 -a

 În exclusivitate pentru Tribuna Basarabiei şi Secretele Istoriei
Alexandru Moraru „BASARABIA : ADEVĂRUL DESPRE MAREŞAL”
(DOCUMENTE  DE ARHIVĂ )
- Partea a 36-a  -

1943
Documentul 161
 ROMÂNIA
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
 SERVICIUL SPECIAL DE INFORMAŢII
 Nr. 9482
Bucureşti 31.III.1943
Către
PREŞIDENŢIA CONSILIULUI DE MINIŞTRI
Cab. D-lui Vice Preşedinte
            Urmare la Nr. 9455 din 24 Martie 1943;
            Am onoare a vă raporta următoarele:
            Organele noastre informative semnalează că în dimineaţa zilei de 29 Martie 1943, s-a început evacuarea celor cca 3.000 români din comuna Moldavskie (Nord Caucaz).
            Transportul lor se va face până la Cherci pe calea aerului, apoi cu trenul spre Sudul Basarabiei unde vor fi colonizaţi.

            ŞEFUL SERV.SPECIAL DE INFORMAŢII
            DIRECTOR GENERAL
                     L.Ş.               (semnătura)

* * *
Documnetul 162
2 Aprilie 1943
Nr. 319 Cabinet
MARELUI STAT MAJOR
Confidenţial
            Răspunzând telegramei Dvs. Nr. 460004 din 1 Aprilie 1943 cu privire la repatrierea a 3300 români din Cuban satul Moldovanca, am onoare a vă comunica propunerea mea.
            Dacă se doreşte ca aceşti moldoveni să se aducă în Transnistria, eu îi primesc cu mare bucurie şi-i pot aşeza în 3 sate din judeţul Râbniţa. Aceste sate vor fi complet evacuate de populaţia ucraineană şi voi face sate compacte de români. Populaţia ucraineană va fi dusă în sudul judeţului Oceacov, pentru a nu mai râvni niciodată să se întoarcă în aceste sate şi a cauza neajunsuri românilor.
            Satele acestea în care vrem să-i aşezăm pe moldoveni, sunt sate cu case mari, spaţioase, cu terenuri de cultură de o foarte bună calitate, astfel că oamenii vor putea fi mulţumiţi.
            Dacă se admite propunerea noastră, trebuie să fim conştiinţaţi din timp, pentru ca să chibzuim ca deplasarea populaţiei să se facă după efectuarea muncilor agricole de primăvară şi aproape concomitent cu sosirea românilor din Cuban, de aşa fel ca să nu existe fricţiuni între aceştia şi nici să nu se producă perturbări în efectuarea muncilor agricole.

            GUVERNATOR
            ss. Prof. Alexianu
            L.Ş. (semnătura)

* * *
Documentul 163
COMISIUNEA CENTRALĂ PENTRU
REPATRIEREA ROMÂNILOR DE LA EST
DE NISTRU ŞI DE BUG
r.Brezotanu N.4 Etajul I Bucureşti
03981 22 Februarie 1943

DOMNULE GUVERNATOR,

            Referindu-ne la adresa cu N.2687 din 1 Februarie 1943, vă rugăm să binevoiţi a ne confirma primirea instrucţiunilor privitoare la repatrierea populaţiei româneşti aflate la răsărit de Nistru şi de Bug, aprobate de Domnul Mareşal Conducător al Statului, comunicându-ne şi dacă s-a constituit comisunea de revizuire a persoanelor ce au venit în Basarabia de la est de Nistru, după recucerirea acestei provincii, întrucât această comisiune trebuie să înceapă de îndată lucrările.
            Deasemenea vă rugăm să binevoiţi a ne comunica dacă s-au luat măsuri pentru punerea în aplicare şi a celorlalte dispoziţiuni cuprinse în instrucţiunile ce vi s-au înaintat pe lângă adresa noastră la care ne referim mai sus.

            PREŞEDINTE
            Colonel Magostrat
                     L.Ş.               I. Aramă (semnătura)

DOMNIEI  SALE
            DOMNULUI GUVERNATOR AL BASARABIEI


* * *
Documentul 164
COMENDAMENTUL DE CĂPETENIE AL ARMATEI
DEPARTAMENTUL GUVERNATORULUI CIVIL
AL TRANSNISTRIEI
DECIZIUNEA Nr. 1613

           NOI, ION ANTONESCU, MAREŞAL AL ROMÂNIEI COMANDANT DE CĂPETENIE AL ARMATEI;
           Prin Profesor G.Alexianu, Guvernatorul Transnistriei;
           Având în vedere că nevoile războiului impun trimiterea populaţiei româneşti din comunele de la Est de Bug în Transnistria;
           Având în vedere propunerile pe care le-am făcut Domnului Mareşal Antonescu la solicitarea Domniei-Sale cu raportul nostru Nr. 319/1943 Cabinet, şi care au fost aprobate de Dsa cu Nr. 507327/1943 CBBT;
           Având în vedere telegramele cu Nr. 460240 din 11.IV.1943 şi Nr.2021 din 12.IV.1943, prin care ni se face cunoscut că încep să sosească aceşti români;
           Având în vedere că în împrejurimile actuale când ne găsim în plină primăvară, când populaţia locală a executat toate muncile câmpului şi a făcut toate însămânţările, o deplasare în masă ar putea să producă perturbări grave, ceea ce nu este în interesul nostru să o facem acum;
           Având în vedere că de la data propunerii şi până la data când ni se comunică că sosesc aceşti moldoveni au trecut 10 zile, în care timp nu se poate face nici evacuarea satelor;
           În virtutea deplinelor puteri acordate prin Decretul Nr. 1 din 19 August 1941, dat la Tighina;

DECIDEM CELE CE URMEAZĂ:

           Art.I.- Românii care vin actualmente din cauza războiului din Caucaz şi Crimeea, vor fi aşezaţi provizoriu în satele în care urmează a fi colonizaţi definitiv.-
           Se fixează în judeţul Râbniţa 3 sate:
-   Hârjeu
-   Sărăţei
-   Vărăncău
În care se vor aduce primele transporturi de 663 de români anunţaţi.
           Art.2.- Până la sosirea românilor acolo Dl.Prefect al Jud.Râbniţa va lua măsuri de evacuare parţială sau totală a acestor sate, după posibilităţi şi de aşezarea populaţiei din aceste sate în localităţile care se găsesc libere în restul judeţului.
           Dacă acest lucru nu este cu putinţă, locuitorii vor fi instalaţi în grupuri în Judeţul Oceacov, în satele în care se vor comunica telegrafic.
           Domnul Prefect al Judeţului Râbniţa va lua măsuri cu populaţia locală, de curăţirea şi repararea tuturor locuinţelor în care vor fi instalaţi locuitorii repatriaţi.
           Va lua măsuri pentru ca în aceste sate să se facă o rezervă de alimente, porumb, orz şi furaje în vederea primirii şi hrănirii repatriaţilor.
           Va lua măsuri ca să-i pună pe acei repatriaţi la lucru şi să le dea în primire kolhozurile şi întinderile de pământ şi cu toată averea comunei în care locuitorii au fost evacuaţi.
           Va lua măsuri de intrarea în locuinţe de dezinfectarea completă a acestor locuinţe, a locuitorilor şi bagajelor şi vehicuelelor ce vin cu dânşii şi examina dacă aceşti locuitori au vite sau nu şi va lua măsuri ca să fie înzestrată de îndată fiecare familie, cu o vacă cu lapte cu purcei mici şi păsări, aplicându-se însă în întregime dispoziţiile Deciziei noastre Nr.66/1942, cu privire la păstrarea animalelor.
           Art.3.- Cu executarea prezentei decizii, se însărcinează Inspectoratul de Jandarmi Transnistria, Direcţia muncii şi Prefectura Judeţului Râbniţa.
           Inspectoratul de Jandarmi din Transnistria va examina şi de acord cu Prefectul de Râbniţa va da în aceste sate o companie sau două de jandarmi, sau va cere această forţă de la Corpul 3 Armată, în vederea efectuării complete şi imediate a programului ordonat.
           Să înfiinţeze două comisii de primire şi trimiterea românilor care se repatriază, una la Varvarovca şi alta la Golta, compuse din câte un funcţionar desemnat de Direcţia muncii, câte doi desemnaţi de direcţia Culturii şi câte un medic desemnat de Direcţia Sănătăţii.
           Cei care vin la Varvarovca vor fi îndrumaţi până la Trihati, unde Direcţia C.F., va pune, la cerere, imediat toate vagoanele de care va fi nevoie, pentru a fi transportaţi la Golta.
           Pretorul de la Varvarovca, Prefectul de la Oceacov şi Prefctul de la Golta vor sta în permanenţă la dispoziţia acestor comisii şi vor da tot concursul.
           La Varvarovca se instituie ca şi la Golta o gardă specială de jandarmi, la dispoziţia acestor comisii, pentru a menţine ordinea şi pentru a îndruma pe repatriaţi.
           Comisiile acestea vor trimite repatriaţi, pe baza actelor cu care intră şi vor face recensământul oamenilor, al vitelor lor şi al atelajelor cu care vin.
           Comisiile se vor deplasa de îndată la faţa locului, pentru a pregăti cartiruirile atât la Varvarovca cât şi pe parcursul până la Trihati, în vederea îmbarcărilor la Tarihati.
           Art.4.- Se afectează cantine de cruce roşie de la Golta, alimentele şi zahărul necesar pentru a servi masa caldă acestor repatriaţi.
           Art.5.- Legiunea de jandarmi Golta, împreună cu Prefectul Judeţului, vor lua toate măsurile şi vor recruta personalul necesar pentru a face serviciile de aprovizionare al tuturor repatriaţilor.
           Aceiaşi dispoziţie se aplică şi pentru Varvarovca şi staţiile intermediare.
           Consiliul de Patronaj din Odessa şi Crucea Roşie din Golta, vor lua măsuri de strânerea imediată a alimentelor şi a ajutoarelor necesare şi la data când se vor anunţa sosirea trenurilor la Varvarovca se vor deplasa la Varvarovca şi vor oferi tot ajutorul necesar acestor repatriaţi.
           Asemenea în Gara Zastava, se face un oficiu, ca la trecerea trenului cu repatriaţi, să li se poată servi un ceai, o bucată de pâine şi mezeluri.
           Guvernământul va pune la dispoziţia Cantinei de Cruce Roşie din Razdelinaia şi de la Bârzula, alimentele necesare pentru a putea să servească în tercere hrană rece, sau un ceai cu pâine acestor repatriaţi.
           Pretorul din Razdelinaia, ca şi prefectura Judeţului Balta pentru Gara Balta, vor lua toate măsurile pentru satisfacerea completă a nevoilor de aprovizionare ale acestor repatriaţi.
           Art.6.- Direcţia Muncii va alege de îndată, până mâine la ora 9.a.m., de acord cu celelalte Direcţii şi în special cu Direcţia Culturii, funcţionarii necesari pe care să-i trimită în comisia de repatriere de la Golta şi Varvarovca, pentru a lua măsurile necesare.
           Inspectoratul de Jandarmi va da un ofiţer, care să comande garda specială pusă la dispoziţia comisiei.
           Prefectul judeţului Berezovca va lua măsuri ca la Trihati şi la Berezovca în Gară, să se facă centre de aprovizionare, pentur ca să ofere tuturor românilor, hrană rece, ouă fierte, mezeluri. Se pune la dispoziţia comisiei de la Varvarovca cantitatea de:
           100 kgr zahăr a se face ceaiuri;
           200 kgr la dispoziţia Crucii Roşii de la Golta,
           50 kgr la dispoziţia cantinelor de la Razdelinaia, Birzula şi Balta,
           Conserve de peşte 400 cutii Comisiei de la Varvarovca,
           Conserve pasăre 400 cutii Comisiei de la Varvarovca,
           300 ouă va pune la dispoziţia Prefectura Judeţului Oceacov, ouă care vor fi fierte şi date repatriaţilor pe drum,
           1000 cutii conserve peşte se pune la dispoziţia Comisiei de la Golta,
           1000 cutii conserve de pasăre
           10 000 ouă date de Prefectura Judeţului Oceacov
           2000 kg de bomboane se pun la dispoziţia ambelor comisii, pentur a da locuitorilor şi copiilor lor.
           Deasemeni preturile respective vor pune pe tot parcursul ouăle şi brânza de oi şi de vaci, la dispoziţia cantinei pentru aprovizionarea completă a lor.
           Se pune la dispoziţia acestor comisii câte 1.000.000 ţigări şi cîte 500 cutii de chibrituri, pentru a se distribui acestor locuitori.
           Dispoziţiile luate, se vor comunica şi Dlui Mareşal şi Preşidenţiei Consiliului de Miniştri şi Marelui Stat Major.
           Comisiile se vor găsi prezente în ziua de 15 Aprilie a.c.la Varvarovca şi Golta.
           Direcţia Sanitară va trimite în aceaste Comisii câte un medic cu etuvele necesare, pentru a cerceta sănătatea locuitorilor a controla dacă nu sunt bolnavi de boli molipsitoare şi pentru a le da asistenţă medicală.
           Aceste servicii vor fi înzestrate cu medicamente suficiente pentru cazurile de urgenţă.
           Art.7. –Această decizie se comunică spre întocmai executare, tuturor organelor însărcinate cu aducerea ei la îndeplinire.
                     Dată în Cabinetul nostru astăzi 13 Aprilie 1943,
                               GUVERNATOR,
                                          Prof. Ss.G.Alexianu
           L.Ş.    p.conformitate (semnătura)

* * *

Documentul 165
Nr. 571377 din 5.III.943
DOMNULE MAREŞAL,

           Subsemnata Româncă moldoveancă Obreja Paulina, refugiată din Cremeea şi repatriată la Tighina, cu profund respect aduc la cunoştinţa Domniei Voastre următoarele:
           Suntem la Tighina 15 familii moldovene repatriate din Crimeea.
           Am vândut toată averea şi acum avem asupra noastră circa 20.000 mărci, pe care nu vrea să ni le schimbe nimeni.
           Nu avem alţi bani din ce trăi. La Tighina stăm de o lună lumătate fără nici o ocupaţie, muritori de foame.
           Stăm la chirie, fără foc cu copii mici. Nimeni nu se interesează de noi.
           Vă rugăm DOMNULE MAREŞAL, să ne luaţi sub ocrotirea Dvs. dând ordin să ni se dea de lucru, să putem trăi şi să ni se schimbe mărcile ce avem cu noi ca să plătim datoriile ce le-am făcut şi cu restul să ne întreţinem până vom căpăta de lucru.
Obreja Paulina
(semnătura)
Str. Regele Ferdinand I
Nr.6, Tighina
DOMNIEI SALE
DOMNULUI MAREŞAL ION ANTONESCU
CONDUCĂTORUL STATULUI ROMÂN
* * *
Documentul 166
PREŞEDINŢIA CONSILIULUI DE MIIŞTRI
SECRETARUL GENERAL
„CABINETUL PENTRU BASARABIA,
BUCOVINA ŞI TRANSNISTRIA”
 NOTĂ 571377
1943, luna Martie, ziua 5

SUMAR:

 Doamna Obreja Paulina refugiată şi repatriată la Tighina din Crimeea, solicită Domnului Mareşal să ia sub ocrotirea Domniei sale familiile de Moldoveni repatriaţi.

 Rezoluţie:
 Imediat.
 Gl.Voiculescu va plasa imediat pe fiecare după profesie şi le va da putinţa să muncească.
 Copiii să fie puşi în şcoli şi cămine.
 Pt. Mărci să se vadă ce sume sunt şi să decidă Dl.Neagu.
 Atrag atenţia să nu se mai întâmple acest lucru.
 Trebuie înfiinţat un organ la Tiraspol însărcinat special cu această misiune de a se ocupa, caza, plasa în Basarabia şi Transnistria Moldovenii veniţi din Rusia.
 Secretariatul studii şi propuneri de organizare şi Guvernul întocmire de instrucţiuni.
 Totul fără întârziere.
 Să se meargă în acord cu Dl.Alexianu şi Gl.Voiculescu.

(ss) Mareşal ANTONESCU


 Doamna Obreja Paulina refugiată şi repatriată la Tighina din Crimeea, supune Domnului MAREŞAL, urmă-toarea situaţie a celor 15 (cincisprezece) familii de Moldoveni ce s-au repatriat din Crimeea la Tighina:
 -şi-au vândut toată averea transformând-o în mărci;
 -la Tighina nici o autoritate nu vrea să le schimbe mărci;
 -din această cauză sunt ameninţaţi să piară de foame;
 -de o lună şi jumătate stau fără nici o ocupaţie;
 -locuiesc cu chirie, fără foc, cu copii mici;
 -nimeni nu se interesează de dânşii;
 -sunt într-o stuaţie precară.

 Solicită Domnului MAREŞAL:
 -să se dea ordin să li se schimbe mărcile care reprezintă averea lor vândută,
 -să li se dea de lucru pentru a putea trăi.

– VA URMA –
Nota: Copiile documentelor originale se păstrează la autor. Vezi aici LISTA DOCUMENTELOR.
Sursa: Tribuna Basarabiei (Preluarea textelor este libera, doar cu menţionarea sursei articolului.)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Blog din Moldova Display Pagerank toateBlogurile.ro